Email This  Print This 
ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2559
บริษัทได้รับการประเมินผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) ประจำปี 2558
อยู่ในระดับ “ดีมาก”
บริษัทได้รับการประเมินผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Scoring) ของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2558 อยู่ในระดับ “ดีมาก” ซึ่งหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาในปัจจุบัน อิงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ Organization for Economic Cooperation and Development (OECD Principles of Corporate Governance) ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ 5 หมวดหลัก ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ