การกำกับดูเเลกิจการ 2561
ขนาดไฟล์ : 287 KB.
ดาวน์โหลด

ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2562

บริษัทได้รับการประเมินผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) ประจำปี 2561
อยู่ในระดับ “ดีมาก”

บริษัทได้รับการประเมินผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Scoring) ของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2561 อยู่ในระดับ “ดีมาก” ซึ่งหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาในปัจจุบัน อิงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ Organization for Economic Cooperation and Development (OECD Principles of Corporate Governance) ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ 5 หมวดหลัก ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

กรรมการอิสระ || กรรมการ || กลุ่มผู้บริหาร

กรรมการอิสระ

 

นายสกล หาญสุทธิวารินทร์

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

สัญชาติ ไทย
การศึกษา เนติบัณฑิต, เนติบัณฑิตยสภา
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่ง กรรมการเลขานุการ คณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

 

นาย พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

สัญชาติ ไทย
การศึกษา ปริญญาเอก (วิศวกรรมโยธา) Lehigh University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท (บริหารการก่อสร้าง) Washington University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท (วิศวกรรมโครงสร้าง) Washington University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท บากา เอนจิเนียริ่ง จำกัด

 

นาย วิบูลย์ อิงคากุล

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

สัญชาติ ไทย
การศึกษา ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง ทนายความ, บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายอินเตอร์เนท จำกัด

 

นางสุมาลี โชคดีอนันต์

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

สัญชาติ ไทย
การศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซิกน่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

นาย ทรอย แอ็นดรู สกูนเนอร์แมน

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

สัญชาติ ไทย
การศึกษา ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย โมนาช
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัย โมนาช

กรรมการ

นาย ทัตซึยะ โคโนชิตะ

กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สัญชาติ ญี่ปุ่น
การศึกษา ปริญญาตรี (ประวัติศาสตร์) Osaka University

นาย มุเนะโอะ ทาชิโร่

กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
สัญชาติ ญี่ปุ่น
การศึกษา ปริญญาตรี (คณะวรรณคดี), Osaka University

นาย อาลัน ฌอง ปาสคาล ดูเฟส

กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
สัญชาติ ฝรั่งเศส
การศึกษา ปริญญาตรี (คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กายภาพ) MONTPELLIER, Academy France

นาย ริกิ อิชิกามิ

กรรมการ
สัญชาติ ญี่ปุ่น
การศึกษา ปริญญาตรี นิติศาสตร์, Asia University โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

นาย ยูซุเกะ โคซุูมะ

กรรมการ
สัญชาติ ญี่ปุ่น
การศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (Planning Department) Osaka University

นาย โทโมฮิโกะ โชจิ

กรรมการ
สัญชาติ ญี่ปุ่น
การศึกษา Sagamihara High School, ประเทศญี่ปุ่น

นายคานาเมะ ฮาชิโมโตะ

กรรมการ
สัญชาติ ญี่ปุ่น
การศึกษา ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัย Kwansei Gakuin , ประเทศญี่ปุ่น

กลุ่มผู้บริหาร

Group Lease Public Company Limited (Thailand)
Thanaban Company Limited (Thailand)

นาย มุเนะโอะ ทาชิโร่

สัญชาติ ญี่ปุ่น

GL Finance Public Limited Company (Cambodia)

นาย ริกิ อิชิกามิ

สัญชาติ ญี่ปุ่น

PT. Group Lease Finance Indonesia (Indonesia)

นายนิโคเลย์ คอเซียคอฟ

สัญชาติ รัสเซีย

BG Microfinance Myanmar Co., Ltd. (Myanmar)
GL-AKMM Service Company Limited (Myanmar)
GL Leasing Company Limited (Laos)

นาย คานาเมะ ฮาชิโมโตะ

สัญชาติ ญี่ปุ่น

Commercial Credit and Finance Public Limited Company (Sri Lanka)

นายโรชาน เอส เอโกดาจ

สัญชาติ ศรีลังกา

บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักเป็นอย่างดีว่า การที่บริษัทจะเจริญเติบโตต่อไปด้วยความมั่นคงอย่างยั่งยืนได้นั้น บริษัทจำเป็นจะต้องมี คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น และผู้นำขององค์กร ในการกำกับดูแลการบริหารธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ตลอดจน จริยธรรมทางธุรกิจ ของบริษัท การกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงได้กำหนดคุณสมบัติ องค์ประกอบ การเลือกตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่ง รวมทั้ง อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ที่เหมาะสมไว้ในกฎบัตรนี้
 1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และต้องเป็นกรรมการอิสระจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และไม่ต่ำกว่า 3 คน โดยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
 2. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการ มีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการ มอบหมาย
 1. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
 2. กรรมการจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
 3. กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้ จึงจำกัดจำนวนบริษัท จดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการได้ ไม่เกิน 5 บริษัท
 4. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
 5. กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระ ตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนั้นยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
การสรรหา

การสรรหาบุคลากรในตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการจะร่วมกันพิจารณาสรรหาบุคคล โดยอาจคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ด้วย โดยแหล่งที่มา อาจมาจากรายชื่อที่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเข้ามาหรือจากผู้บริหารหรือกรรมการของบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือจากการแนะนำโดยกรรมการปัจจุบัน หรือบุคคลอื่น ๆ หรือตัวแทนจากผู้ถือหุ้นใหญ่ เป็นต้น เพื่อเสนอให้ที่ประชุม คณะกรรมการ หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง (แล้วแต่กรณี) โดยผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการของบริษัทได้นั้น จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีความน่าเชื่อถือ ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และไม่เป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

ในกรณีการสรรหากรรมการอิสระ นอกเหนือจากคุณสมบัติข้างต้นแล้ว ขั้นต่ำควรจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับประมวล) ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 นอกเหนือจาก การพิจารณาจากคุณสมบัติขั้นต่ำดังกล่าวแล้ว อาจจะพิจารณา คุณสมบัติเพิ่มเติม โดยอาจเป็นผู้ที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับทางสังคม หรือ มีคุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ของกรรมการตรวจสอบ หรือมีคุณสมบัติอื่น ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท อาทิเช่น ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน หรือ ประสบการณ์โดยตรงในธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ฯลฯ เป็นต้น ทั้งนี้ จะต้องคำนึงถึง คุณสมบัติในด้านความเป็นอิสระเป็นสำคัญ

  การเลือกตั้ง
 1. ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้นที่จะเป็นผู้แต่งตั้ง หรือถอนกรรมการได้ อย่างไรก็ดี ถ้าหากว่ามีตำแหน่งว่างลงในคณะกรรมการเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.3 ให้กรรมการที่คงเหลืออยู่ตั้งผู้อื่นขึ้นใหม่ให้เต็มที่ว่าง เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน ทั้งนี้มติในการตั้งกรรมการดังกล่าวต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ แต่ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการที่คงเหลือดังว่านี้ จะคงอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ากำหนดเวลาที่กรรมการผู้ที่เขาเข้าสืบตำแหน่งแทนชอบที่จะอยู่ได้ ในกรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นถอนกรรมการผู้หนึ่งและตั้งผู้อื่นขึ้นไว้แทนที่ ผู้ที่รับแต่งตั้งนั้น ให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ากำหนดเวลาที่กรรมการผู้ถูกถอนนั้นชอบที่จะอยู่ได้
 2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

  (1) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก โดยให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง (1 หุ้นต่อ 1 เสียง)

  (2) ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

  (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

 3. วาระการดำรงตำแหน่ง
 4. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

  ในกรณีกรรมการอิสระ ให้มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 9 ปี เพื่อป้องกันการขาดความเป็นอิสระ ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า กรรมการอิสระรายดังกล่าว ยังคงมีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และยังคงสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการสามารถพิจารณาขยายระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระดังกล่าวออกไปได้ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

 5. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

  (1) ตาย

  (2) ลาออก

  (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

  (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

  (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

 6. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัท กรรมการจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยสรุปอำนาจหน้าที่ ที่สำคัญได้ดังนี้

 1. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท ที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดยการกำกับดูแลให้มีการจัดทำ กลยุทธ์ และแผนงานประจำปีให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท และควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะผู้บริหารให้เป็นไปตาม กลยุทธ์และเป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการทบทวน วัตถุประสงค์ เป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัท ตามความเหมาะสมหรือตามความจำเป็นโดยคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ให้ดำเนินการอย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุก 5 ปี เพื่อให้มั่นใจว่า กลยุทธ์และแผนงานนั้นสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และศักยภาพของกิจการ สถานการณ์และสภาวะของบริษัท
 2. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทและพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ความเห็น เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ อาทิเช่น การจ่ายเงินปันผล ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และการแต่งตั้งกรรมการ เป็นต้น
 3. กำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญ ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งนโยบายต่าง ๆ เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ การบริหารความเสี่ยง
 4. จัดให้มีนโยบายต่าง ๆ ที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารความเสี่ยงที่ดี ตลอดจนระเบียบต่าง ๆ ที่ผ่านการกลั่นกรองจาก ผู้บริหาร หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ และติดตามให้มีการปฏิบัติตาม
 5. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
 6. จัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทและให้มีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 7. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
 8. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้าหากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัททำขึ้นหรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท
 9. กรรมการบริษัทมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือราคาหุ้น โดยกำหนดเป็นข้อปฏิบัติ ดังนี้
  • ในกรณีข้อมูลเป็นการรายงานประจำรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่ รายงานผลการดำเนินงาน และงบการเงิน กรรมการพึงละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
  • ในกรณีข้อมูลเป็นการรายงานตามเหตุการณ์การดำเนินงานของบริษัท ได้แก่ การได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวโยงกัน การร่วม/ยกเลิกการร่วมทุน การเพิ่มทุน/ลดทุน การออกหลักทรัพย์ใหม่ การซื้อหุ้นคืน การจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผล หรือเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น ฯลฯ กรรมการพึงละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทในช่วงเวลาตั้งแต่ได้รับทราบข้อมูล จนถึง 24 ชั่วโมง หลังจากวันที่บริษัทเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะแล้ว

ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการ จะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่ขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือลักษณะอื่นใดที่เป็นไปตามที่กำหนด ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

 1. คณะกรรมการจะต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง โดยวัน เวลา และสถานที่ประชุมดังว่านี้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดเป็นครั้งคราว
 2. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ หรือถ้ากรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ
 3. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการทุกคนก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน (7) เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท กำหนดระยะเวลาเจ็ดวัน (7) ที่จะต้องบอกกล่าวล่วงหน้า อาจกำหนดให้เร็วกว่านั้นก็ได้
 4. หากประธานกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเห็นสมควร อาจให้จัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และในการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันหรือที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต การส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ อาจส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกำหนด
 5. ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
 6. ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
 7. การวินิจฉัยชี้ขาดในที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ฉบับแก้ไขครั้งที่ 2 นี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 18 กันยายน 2562 เป็นต้นไป
ด้วยคณะกรรมการบริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้น เพื่อเป็นหน่วยงานอิสระที่สำคัญ ในการช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สร้างความน่าเชื่อถือในการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิน มีระบบควบคุมภายใน และกระบวนการกำกับดูแลที่เพียงพอ คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว
 1. ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ หรือไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ในจำนวนนี้ต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชี หรือ การเงิน เพื่อสามารถสอบทานการรายงานทางการเงินของบริษัท
 2. คณะกรรมการบริษัท หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบโดยกรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการบริษัท
 3. คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้คัดเลือกสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่านเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และจัดให้มีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
 4. กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้
 5. เมื่อกรรมการตรวจสอบลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท หรือมีเหตุที่ไม่สามารถอยู่ได้จนครบกำหนดวาระ มีผลให้จำนวนสมาชิกน้อยกว่าจำนวนที่กำหนดคือ 3 คน คณะกรรมการบริษัทควรแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหม่ให้ครบจำนวนในทันที หรืออย่างช้าภายใน 90 วันนับแต่วันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วนเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน
 1. กรรมการตรวจสอบทุกท่านต้องเป็นกรรมการอิสระ คุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” เป็นดังนี้
  • ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
  • ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
  • ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
  • ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน และไม่มีลักษณะอื่นใด ที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
 2. ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท มาก่อนในระยะเวลา 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่า การเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้น จะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ รวมทั้งการรายงานต่อคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

 1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
 2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย หรือเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
 3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทําหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่าตอบแทนสำหรับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการ อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
 5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฏหมายและข้อกําหนด ของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
  • ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  • ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  • ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  • ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  • ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  • จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  • ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
  • รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบประสบผลสำเร็จด้วยดี ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทมาให้ความเห็นหรือข้อเท็จจริง หรือร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็น รวมทั้งมีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือคำปรึกษากรณีจำเป็น

 1. ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษได้ตามความเหมาะสม โดยมีการกำหนดวาระและส่งหนังสือเชิญประชุมเพื่อแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นการล่วงหน้า
 2. ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการตรวจสอบทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งจึงจะเป็นองค์ประชุม
 3. ในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการตรวจสอบซี่งมาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
 4. ห้ามมิให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ออกเสียงในเรื่องนั้น ๆ
ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบตามที่เห็นสมควร
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 10 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป

คณะกรรมการบริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาล ซึ่งจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท ทำให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น, พนักงาน, คู่ค้า, ลูกค้า ตลอดจนสังคมส่วนรวม ในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นชอบและอนุมัตินโยบายกำกับดูแลกิจการ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการ, ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกคน ซึ่งมีแนวทาง ดังต่อไปนี้

 1. ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม โดยบริษัท สนับสนุนให้กรรมการ, ผู้บริหารตลอดจนพนักงานทุกคน ดำเนินกิจการงานต่างๆ อย่างถูกต้องภายใต้กฎหมาย และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
 2. สร้างความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ด้วยการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบัญญัติต่างๆ ซึ่งออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 3. สร้างระบบควบคุมงานภายใน โดยการประสานงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร เพื่อให้การดำเนินกิจการเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล บริษัทจะมีการวัดผล ทบทวนแนวทาง และพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ
 4. ควบคุมดูแลธุรกรรม อันอาจเป็นเหตุให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างฝ่ายต่างๆ ระมัดระวังให้เกิดความโปร่งใส และบริสุทธิ์ ยุติธรรม โดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
 5. เคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ปฏิบัติต่อทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม โดยบริษัท สนับสนุนให้มีกิจกรรมซึ่งจะสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทุกฝ่าย เพื่อการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน
 6. เคารพสิทธิตามกฎหมายของผู้ถือหุ้น ด้วยการปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเป็นธรรม โดยเท่าเทียมกันในการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างเสมอภาค
 7. มีแนวปฏิบัติสอดคล้องกับนโยบายในการบริหารงาน ตลอดจนปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
 1. การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น
  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความสุจริตใจ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย และเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรวม
  • บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง และก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น
  • ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและความระมัดระวังเยี่ยงผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญ
  • รายงานสถานะและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน สม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง
  • ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ ต่อผู้อื่นโดยมิชอบ
  • ไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
 2. การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อพนักงาน
  • ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงาน แต่ละคน
  • การแต่งตั้ง และการโยกย้าย รวมทั้งการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานต้องกระทำด้วยความเสมอภาค สุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทั้งการกระทำ หรือการปฏิบัติของพนักงานนั้นๆ
  • ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยเมตตาธรรมและยุติธรรม ดูแลเอาใจใส่ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา การถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
  • ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
  • ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพอนามัย ร่างกายและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
  • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการกำหนดทิศทางการทำงานและการแก้ไขปัญหาของบริษัทฯ
  • รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
  • ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล
 3. การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อลูกค้า
  • ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้า กรณีที่จะไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องรีบเจรจากับลูกค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
  • มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าให้ได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพที่ดีเลิศ ภายใต้ความปลอดภัยและเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้งยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
  • เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน
  • จัดระบบการบริการลูกค้า ให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนความไม่พอใจและดำเนินการตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างรวดเร็ว
  • ดำเนินการโดยให้มีต้นทุนที่เหมาะสมเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยยังรักษาคุณภาพของการบริการที่ได้มาตรฐาน
  • ให้ความสำคัญในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ และไม่นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเองและผู้เกี่ยวข้อง
  • ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับลูกค้า
 4. การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อคู่ค้า
  • ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้า กรณีที่จะไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องรีบเจรจากับคู่ค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
  • ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
  • ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับคู่ค้า
 5. การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อเจ้าหนี้
  • ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้ กรณีที่จะไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องรีบเจรจากับเจ้าหนี้เป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
  • รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาให้แก่เจ้าหนี้อย่างสม่ำเสมอ
  • ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับเจ้าหนี้
 6. การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อคู่แข่งทางการค้า
  • ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
  • ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม
  • ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากความจริง
 7. การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
  • ให้ความสำคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างสรรค์ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยเฉพาะด้านการศึกษา
  • ปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในบริษัทฯ และพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
  • ให้ความร่วมมือ และควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
  • ตอบสนองอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
  • ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย และส่งเสริมให้พนักงานใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ

บริษัทฯ มุ่งหวังให้กรรมการบริษัทฯ ดำเนินงานในกรอบจริยธรรมที่สูงสุด และต้องดำรงตนหรือปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยจัดให้มีจรรยาบรรณกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

 1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 2. บริหารงานด้วยความระมัดระวัง เพื่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งในปัจจุบันและอนาคตตลอดจนรักษาภาพลักษณ์ของบริษัทฯ
 3. บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยไม่ฝักใฝ่การเมือง หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลทางการเมือง และวางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัด
 4. ไม่มีส่วนได้เสียในกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม
 5. บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ผลประโยชน์ข้างต้น รวมถึง
  • ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบจากการทำงาน ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม
  • ไม่ใช้ความลับของบริษัทฯ ในทางที่ผิด และเมื่อพ้นจากตำแหน่งไปแล้วต้องไม่เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารที่เป็นความลับของบริษัทฯ ด้วย
  • ไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่เป็นคู่แข่งขันของบริษัทฯ
  • ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียจากการทำสัญญาของบริษัทฯ
  • ไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ส่วนตนและครอบครัว เช่น ไม่รับสิ่งบันเทิง ของขวัญ ตั๋วโดยสาร ตั๋วอื่นๆ ข้อเสนอเพื่อการพักผ่อน ที่พักรับรอง หรือข้อเสนอที่ให้เป็นการส่วนตัวต่างๆ เป็นต้น
  • ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ รวมถึงในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมคณะกรรมการชุดอื่นๆ
  • กรรมการบริษัทฯ และครอบครัว ต้องไม่เป็นผู้ถือหุ้น หรือได้รับผลประโยชน์จากบริษัทคู่แข่ง หรือกิจการใดๆ รวมถึง ผู้ค้า/ผู้ขายที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม กรณีที่หุ้นของบริษัท กิจการ หรือบุคคลดังกล่าวจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ถือว่าการซื้อหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือการลงทุนผ่านกองทุนรวม หรือหน่วยลงทุน ไม่เป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันตราบใดที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ
  • ไม่กระทำการใดอันมีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหารหรือจัดการใดๆ ในบริษัทอื่นที่มีผลบั่นทอนผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือเอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อื่น
  • ไม่ใช้ข้อมูลภายใน เพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ
  • ไม่ซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนที่บริษัทฯ จะเผยแพร่งบการเงิน หรือเผยแพร่สถานะของบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลสำคัญอื่นๆ
  • รายงานการถือหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้บริษัทฯ ทราบตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อป้องกันการซื้อหรือขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายใน
 1. การปฏิบัติตน
  • ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
  • ยึดมั่นในคุณธรรม และต้องไม่แสวงหาตำแหน่ง ความดีความชอบ หรือประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบจากผู้บังคับบัญชา หรือจากบุคคลอื่นใด
  • ละเว้นจากอบายมุข และสิ่งเสพติดทั้งปวง ไม่ประพฤติตนในทางที่อาจทำให้เสื่อมเสียเกียรติ และชื่อเสียงของตนเอง และบริษัทฯ เช่น ไม่กระทำตนเป็นคนมีหนี้สินรุงรัง ไม่หมกมุ่นในการพนันทุกประเภท และไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดทุกประเภท เป็นต้น
  • ไม่ประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพ หรือกระทำการใดอันจะกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือชื่อเสียงของตนเองและบริษัทฯ
  • หลีกเลี่ยงการมีภาระผูกพันทางการเงินกับบุคคลที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ หรือระหว่างพนักงานด้วยกันเอง ซึ่งหมายความรวมถึงการให้กู้ยืมเงินหรือกู้ยืมเงิน การเรียกร้องเรี่ยไรต่างๆ การใช้เช็คแลกเงินสด การเล่นแชร์ เป็นต้น ยกเว้นกิจกรรมเพื่อการกุศลและสาธารณะ
 2. การปฏิบัติต่อบริษัทฯ
  • ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม ด้วยความรับผิดชอบรอบคอบ ทุ่มเทกำลังกายและกำลังความคิดในการทำงาน โดยถือประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
  • ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร รวมทั้งแสวงหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
  • เป็นผู้มีวินัย และประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ ค่านิยมองค์การ และประเพณีอันดีงาม ไม่ว่าจะระบุเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม
  • พึงรักษาเกียรติของตนให้เป็นที่ยอมรับในสังคม รวมทั้งไม่กระทำการใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัทฯ
  • ใช้และรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประหยัด และดูแลมิให้สูญหาย อีกทั้งไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
  • ห้ามเข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำหรือปกปิดการกระทำใดๆ ที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรืออาจทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยความยุติธรรม หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการปกปิดการกระทำใดๆ ที่ผิดกฎหมาย
  • ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องทางการเงินหรือก่อภาระผูกพันทางการเงินใดๆ กับบุคคลอื่นที่มีหน้าที่หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทฯ
  • ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  • ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ของตน หรือยอมให้ผู้อื่นใช้อำนาจหน้าที่ของตน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น โดย มิชอบ
  • มีความมุ่งมั่น มีจิตสำนึกที่ดี และมีความรับผิดชอบร่วมกันต่อบริษัทฯ ที่จะดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ภายใต้นโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทฯ โดยต้องยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติที่ได้กำหนดไว้ในเรื่องดังกล่าว
 3. การปฏิบัติต่อพนักงานอื่น
  • เสริมสร้างการทำงานเป็นทีมโดยให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ต่องานของบริษัทฯ โดยส่วนรวม
  • ปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความสุภาพ มีน้ำใจ มีมนุษย์สัมพันธ์อันดี ปรับตนให้สามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้ และไม่ปิดบังข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงาน
  • ให้เกียรติผู้อื่น โดยไม่นำผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน
  • ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือ และเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชา
  • ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพนับถือ
  • ผู้ใต้บังคับบัญชารับฟังคำแนะนำของผู้บังคับบัญชา และไม่ปฏิบัติงานข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตนเว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้สั่ง รวมทั้งมีความสุภาพต่อพนักงานที่มีตำแหน่งเหนือตน
  • หลีกเลี่ยงการนำเอาข้อมูลหรือเรื่องราวของพนักงานอื่น ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและเรื่องส่วนตัวไปเปิดเผย หรือวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่พนักงาน หรือภาพพจน์โดยส่วนรวมของบริษัทฯ
  • ไม่กระทำการใดๆ ที่ผิดศีลธรรมต่อพนักงานอื่น
  • ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการคุกคามทางเพศต่อพนักงานอื่น โดยการกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความเดือดร้อน รำคาญ หรือก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่บั่นทอนกำลังใจ เป็นปฏิปักษ์ หรือก้าวร้าว รวมถึงการรบกวนการปฏิบัติงานของพนักงานอื่นโดยไม่มีเหตุผล พฤติกรรมดังกล่าวครอบคลุมถึง การลวนลาม อนาจาร การเกี้ยวพาราสี หรือการล่วงเกินทางเพศ ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือร่างกายก็ตาม
 4. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  • พนักงาน และครอบครัว ต้องไม่ได้รับผลประโยชน์ หรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทคู่แข่ง หรือกิจการใดๆ รวมถึง ผู้ค้า/ผู้ขาย ที่บริษัทฯ ติดต่อธุรกิจด้วย อย่างไรก็ตาม กรณีที่หุ้นของบริษัทคู่แข่ง กิจการ หรือบุคคลดังกล่าวจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ถือว่าการซื้อหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือการลงทุนผ่านกองทุนรวม หรือหน่วยลงทุนไม่เป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันตราบใดที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน
  • พนักงาน และครอบครัว ต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเกิดจากการติดต่อกับผู้ที่เกี่ยวข้องทางการค้าของบริษัทฯ เช่น คู่ค้า ลูกค้า คู่แข่งขัน หรือจากการใช้โอกาส หรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน และในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือการทำงานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัทฯ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน
 5. การรักษาความลับ
  • ไม่เปิดเผย หรือใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เป็นความลับ รวมทั้งรักษาความลับของบริษัทฯ โดยดูแลระมัดระวังมิให้เอกสารหรือข่าวสารอันเป็นความลับของบริษัทฯ รั่วไหลหรือตกไปถึงผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง อันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ
  • ไม่ใช้ข้อมูลของบริษัทฯ ที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดย มิชอบ
  • ละเว้นหรือหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอก หรือสื่อมวลชนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยตนเองไม่มีอำนาจหน้าที่ หรือเรื่องอันใดที่อาจกระทบกระเทือนต่อชื่อเสียง และการดำเนินงานของบริษัทฯ
 6. รายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน
  • จัดทำรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อเวลา และเชื่อถือได้ โดยจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเป็นที่รับรองโดยทั่วไป
  • จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎระเบียบของบริษัทฯ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 7. การจัดหา
  • วางตัวกับ ผู้ค้า/ผู้ขาย ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเชิงธุรกิจเท่านั้น ควรระมัดระวังอย่าให้เกิดข้อครหาได้ว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเป็นพิเศษกับ ผู้ค้า/ผู้ขายรายใดรายหนึ่งมากกว่ารายอื่นๆ จนอาจทำให้เกิดการตัดสินใจเลือกจัดหา การจัดประมูล การเจรจาต่อรอง ฯลฯ ไม่เป็นไปโดยยุติธรรมและเสมอภาคเท่าเทียมกันต่อทุกราย
  • ให้ข้อมูลที่เที่ยงตรง ถูกต้อง อย่างตรงไปตรงมาแก่ผู้ค้า/ผู้ขาย โดยไม่ทำให้ผู้ค้า/ผู้ขาย รีบตัดสินใจด้วยความเข้าใจที่ผิดพลาด หรือได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วนเท่าที่ควรจะได้
  • ไม่รับของกำนัล สินน้ำใจ การรับเชิญไปงานเลี้ยงประเภทสังสรรค์ หรืองานเลี้ยงรับรองจาก ผู้ค้า/ผู้ขาย ที่จัดขึ้นให้เป็นการส่วนตัว หรือหมู่คณะใดคณะหนึ่งอย่างเฉพาะเจาะจง รวมถึงการรับเชิญไปดูงานที่ ผู้ค้า/ผู้ขาย เสนอตัวเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องให้ หรือการรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจาก ผู้ค้า/ผู้ขาย สำหรับกิจกรรมภายในต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อครหาต่างๆ ที่อาจจะมีขึ้น และป้องกันไม่ให้เกิดความโน้มเอียงที่จะช่วยเหลือตอบแทนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นพิเศษ
  • ไม่หวังหรือเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนเป็นการส่วนตัว หรือหมู่คณะจาก ผู้ค้า/ผู้ขาย ไม่ว่าในโอกาส หรือสถานการณ์ใดๆ และไม่รับเงินหรือสินบนไม่ว่าในรูปแบบใดทั้งสิ้น
  • ไม่เชิญ ผู้ค้า/ผู้ขาย เข้าร่วมยื่นข้อเสนอ หรือประกวดราคาโดยไม่ได้มีความต้องการจัดหาอย่างแท้จริง หรือตั้งใจไว้แล้วว่าจะไม่จัดหาจาก ผู้ค้า/ผู้ขาย รายนั้น ควรเลือกเชิญเฉพาะ ผู้ค้า/ผู้ขาย ที่เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า มีคุณสมบัติ ความตั้งใจ และความสามารถที่จะเข้าร่วมแข่งขันโดยหวังจะได้รับการจัดหาในที่สุดเท่านั้น ไม่ควรเชิญ ผู้ค้า/ ผู้ขาย มาประกวดราคาเพียงเพื่อที่จะใช้เป็นเครื่องมือสำหรับตั้งเงื่อนไขต่อรองกับ ผู้ค้า/ผู้ขาย รายอื่น หากต้องการเพียงตัวเลขในการประมาณการค่าใช้จ่าย หรือจัดทำงบประมาณ จะต้องแจ้งให้ ผู้ค้า/ผู้ขาย ทราบอย่างแจ้งชัดล่วงหน้า
  • ให้หลักเกณฑ์ ข้อมูลที่ชัดเจนถูกต้อง และปฏิบัติต่อผู้ค้า/ผู้ขาย ที่เข้าร่วมประกวดราคาโดยทัดเทียมกัน หากรายหนึ่งรายใดร้องขอและได้รับข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลเพิ่มเติมนั้นควรถูกส่งไปยังรายอื่นๆ ที่ไม่ได้ร้องขอด้วย หรือหากรายหนึ่งรายใดร้องขอและได้รับอนุญาตให้เลื่อนกำหนดวันส่งเอกสารการประมูลก็จะต้องแจ้งวันครบกำหนดใหม่นั้นให้รายอื่นๆ ทราบโดยทันทีเช่นกัน
  • รักษาข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากผู้เสนอราคา หรือผู้เข้าร่วมประกวดราคา แต่ละรายไว้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยตัวเลขราคา หรือข้อมูลทางเทคนิคที่ได้รับจากรายหนึ่งให้กับรายอื่นทราบ
  • ดำเนินการจัดหาอย่างโปร่งใส ยุติธรรม และซื่อสัตย์ และไม่ให้มีอิทธิพลใดๆ ที่ไม่ชอบธรรมแทรกแซงได้
 8. การให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือการบันเทิง
  • พนักงานและครอบครัวต้องไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ
  • พนักงานและครอบครัวอาจรับหรือให้ของขวัญได้ตามประเพณีนิยม โดยของขวัญที่ได้รับหรือให้ต้อง ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
  • ไม่รับเลี้ยงในลักษณะที่เกินกว่าเหตุความสัมพันธ์ปกติจากบุคคลอื่นที่มีหน้าที่ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทฯ
 9. การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และการใช้ข้อมูลภายใน
  • ไม่ใช้ข้อมูลภายใน เพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ
  • ไม่ซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนที่บริษัทฯ จะเผยแพร่งบการเงิน หรือเผยแพร่สถานะของบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลสำคัญอื่นๆ
  • พนักงานที่ใกล้ชิดกับข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อป้องกันการซื้อหรือขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายใน
 10. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หลีกเลี่ยงการใช้ Internet Site ที่ผิดกฎหมาย หรือละเมิดศีลธรรมอันดีงาม รวมทั้งไม่เผยแพร่ข้อมูลหรือข่าวสารของ Internet Site ดังกล่าวต่อผู้อื่น
  • หลีกเลี่ยงที่จะส่ง Electronic Mail (E-mail) ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของบริษัทฯ หรือสร้างความรำคาญต่อผู้อื่น หรือฝ่าฝืนนโยบายบริษัทฯ หรือผิดกฎหมาย หรือละเมิดศีลธรรมอันดีงาม
  • พนักงานที่มีสิทธิพิเศษในการเข้าถึงเนื้อหา E-mail ของผู้อื่น จะกระทำการดังกล่าวก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจเท่านั้น
  • พนักงานที่เข้าถึงเนื้อหาของ E-mail ของผู้อื่นโดยมิได้รับอนุญาตจะถือว่ามีความผิด
 1. ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทฯ และพนักงานที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด
 2. ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานที่ต้องประเมินผลตนเองว่าด้วยเรื่องจรรยาบรรณธุรกิจตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
 3. วิธีการสอบถามข้อสงสัย และการรายงานในกรณีที่สงสัยว่าจะมีการกระทำผิดจรรยาบรรณ หรือการรับ ข้อร้องเรียน มีทางเลือกได้หลายช่องทาง ได้แก่
  • ผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น
  • ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
  • ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

ทั้งนี้ การรายงาน และการร้องเรียนดังกล่าวต้องกระทำเป็นลายลักษณ์อักษร

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ถือเป็นวินัยอย่างหนึ่ง ซึ่งกรรมการบริษัทฯ และพนักงานทุกคนต้องดำรงตนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พนักงานที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะถูกพิจารณาโทษทางวินัยตามคู่มือนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ สำหรับพนักงานว่าด้วยเรื่องวินัยและโทษทางวินัย
จรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2550