Email This  Print This 
Chairman Message
นายมิทซึจิ โคโนชิตะ ประธานกรรมการ

ปี 2559 ถือเป็นปีแห่งประวัติศาสตร์เชิงบวกของกลุ่ม บริษัทของเรา อาทิเช่น การมีกำ ไรสุทธิประจำ ปีสูงสุดเท่าที่เคยมีมาโดยอยู่ที่ประมาณ 1,062 ล้านบาท มีกำ ไรประจำ ไตรมาสที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาถึง 4 ครั้งในรอบปี มีพอร์ตสินเชื่อที่มากที่สุดเท่าที่เคยมีมาถึงมากกว่า 1 หมื่นล้านบาท มีรายได้ประจำ ปีที่สูงที่สุดถึงประมาณ 2.9 พันล้านบาท และ อีกมากมาย

ผลลัพธ์เหล่านี้เกิดขึ้นมาได้จากโมเดลธุรกิจที่ สร้างสรรค์คือ “ดิจิทัล ไฟแนนซ์แพลทฟอร์ม” ซึ่งได้พิสูจน์ถึงศักยภาพในด้านการเติบโตที่รวดเร็ว และแน่นอน โดยเห็นได้จากผลการดำเนินงานของ บริษัทในประเทศกัมพูชา และเนื่องจากดิจิทัล ไฟแนนซ์แพลทฟอร์มทำให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการลงทุนของบริษัทต่ำมาก ดังนั้น กำไรของธุรกิจจึงสูงขึ้นอย่างมหาศาลและ สามารถขยายตัวไปได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้โมเดล ธุรกิจใหม่ของเรามีการวางแผนและบูรณาการ ให้เหมาะสมกับพื้นที่ในชนบทของอาเซียนซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่ของประชาชนที่จะสามารถสร้าง ตลาดใหม่ให้เราได้เป็นอย่างดี

ดิจิทัลไฟแนนซ์แพลทฟอร์มคือรูปแบบ ธุรกิจที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งทำ ให้กลุ่มของบริษัทนั้น แตกต่างจากบริษัทอื่น ความแตกต่างประการแรก คือ “ดิจิทัล” ประการที่สองคือ “ทั่วโลก” และ ประการที่สามคือ “เข้าถึงชนบท” กลุ่มบริษัทดำเนินงานบนพื้นฐานของจุดให้บริการ (Points of Sales - POS) ซึ่งจะใช้เงินลงทุนเพียงแค่ 400 เหรียญสหรัฐ และพนักงานจำ นวน 2-3 คนเท่านั้นต่อหนึ่งจุดให้บริการ โดยไม่มีความจำเป็นต้องเปิดสาขาเพิ่ม ซึ่งปกติแต่ละ สาขาจะใช้เงินลงทุนมากถึง 40,000 เหรียญสหรัฐ รวมทั้ง ต้องใช้พนักงานมากถึง 20-30 คน

โดยปกติบริษัทสินเชื่อผู้บริโภคและบริษัทสินเชื่อราย ย่อยจะต้องอาศัยพนักงานจำนวนมากรวมทั้งเอกสาร จำนวนมาก แต่ดิจิทัลไฟแนนซ์แพลทฟอร์มจะช่วยให้กลุ่มบริษัทลดจำนวนพนักงานและจำนวนเอกสารลง

โดยปกติบริษัทสินเชื่อผู้บริโภคและบริษัทสินเชื่อรายย่อยจะต้องอาศัยบริษัทแม่ แต่ดิจิทัลไฟแนนซ์ แพลทฟอร์มเป็นระบบการตรวจสอบที่เหมาะสมสำหรับแต่ละประเทศ ระบบนั้นง่ายต่อการปรับเปลี่ยนให้ เหมาะสมกับวัฒนธรรมเฉพาะท้องถิ่นและต้องการเงินทุนที่ต่ำอย่างมีนัยสำคัญ การขยายงานของบริษัทจึงมีความเสี่ยงน้อยและง่ายต่อการขยายไปทั่วโลก เมื่อเทียบกับบริษัททางการเงินแบบดั้งเดิม

โดยปกติบริษัทสินเชื่อผู้บริโภคและบริษัทสินเชื่อรายย่อยมักจะอยู่ในตัวเมือง POS ช่วยบริษัทประหยัด ต้นทุนอย่างง่ายดายในพื้นที่ชนบทซึ่งใกล้กลุ่มลูกค้าที่อาศัยอยู่ในเขตหมู่บ้านและพนักงานสามารถไปพบลูกค้า เพื่อเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่ไม่ปรากฎบนระบบการให้คะแนนสินเชื่อแบบดั้งเดิม ความเป็นเอกลักษณ์นี้ ทำให้กลุ่มบริษัทสามารถเข้าถึงตลาดในพื้นที่ชนบท ที่ซึ่งการแข่งขันยังไม่มากนัก

การขยายธุรกิจไปทั่วโลกจะดำ เนินการต่อไป โดยเฉพาะประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ การเติบโตที่สำคัญที่สุดจะมุ่งเป้าไปที่กลุ่มเศรษฐกิจรากหญ้าซึ่งกระจายในบริเวณชนบท โดยเฉพาะประชากรที่ยังขาดทั้งเอกสาร ที่จำเป็นและบัญชีธนาคาร ดิจิทัลไฟแนนซ์แพลทฟอร์มเป็นเพียงแพลทฟอร์มหนึ่งเดียวที่จะช่วยให้เราสามารถ ให้บริการแก่เศรษฐกิจรากหญ้าเหล่านี้ได้ทั่วทุกมุมโลก

ในสารจากประธานกรรมการในรายงานประจำ ปีของปีที่แล้ว ผมได้ให้คำมั่นสัญญา 3 ข้อแก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

อันดับแรก เราจะเริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศอินโดนีเซีย
อันดับสอง เราจะรักษาการเติบโตที่แข็งแกร่งในประเทศกัมพูชาและสปป.ลาว
อันดับสาม เราจะรักษาการดำเนินการในประเทศไทยให้มีผลกำไรที่มากขึ้น โดยการควบคุม ดูแลคุณภาพของพอร์ตสินเชื่อให้ดีที่สุด

สัญญานั้นได้เป็นจริงทั้งหมดธุรกิจในประเทศอินโดนีเซียนั้นได้เริ่มดำเนินการและขยายออกไปอย่าง รวดเร็ว กำไรทางประเทศกัมพูชาและสปป.ลาวเพิ่มขึ้น 2.5 เท่าและสัดส่วนหนี้เสียของทางประเทศไทยก็ลดลง อย่างมีนัยสำคัญ ทำให้ต้นทุนสินเชื่อของบริษัทลดลงถึงร้อยละ 30

นอกจากนี้ เราเพิ่งขยายการดำเนินงานไปประเทศเมียนมาร์และศรีลังกา ขณะนี้เรามีฐานหลักแหล่งใน อีก 6 ประเทศด้วยการดำ เนินงานเต็มรูปแบบในการให้สินเชื่ออันหลากหลาย รวมทั้งสินเชื่อการเงินรายย่อยและ สินเชื่อเช่าซื้อ ผลการดำเนินงานในปี2016 เกินกว่าที่คาดหวังไว้

สุดท้ายนี้ผมขอถือโอกาสนี้ขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด - คู่ค้า ลูกค้า ผู้บริหารและพนักงานทุกๆ ท่าน - สำหรับการให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา อันเป็นเบื้องหลังความสำเร็จของบริษัทและผมเชื่อว่าทุกๆ ท่านจะยังคงให้การสนับสนุน ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ต่อไป เพื่อเราจะได้ร่วมกันบรรลุความสำ เร็จที่ยิ่งใหญ่ขึ้นในปี ต่อๆไป