บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 จากกำไรสุทธิหลังหัก ภาษีเงินได้และเงินสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย

ปัจจัยที่ใช้พิจารณาประกอบการจ่ายเงินปันผล เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะทางการ เงิน สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจของบริษัทและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหาร งานของบริษัท โดยการจ่ายเงินปันผลข้างต้นจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ จะเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยให้แจ้ง แก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไปเพื่อทราบ

บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากผลกำไรสุทธิจากการประกอบกิจการหลังหักสำรองตามที่กฎหมายกำหนด คณะกรรมการของแต่ละบริษัท จะพิจารณาถึงกำไรจากการดำเนินงาน เงื่อนไขทางการเงิน และความต้องการเงินทุน และเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผล

วันที่คณะกรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล เงินปันผล วันผลประกอบการ
17/03/63 - - ไม่จ่ายเงินปันผล 0.00 01/01/62-31/12/62
18/03/62 - - ไม่จ่ายเงินปันผล 0.00 01/01/61-31/12/61
16/03/61 - - ไม่จ่ายเงินปันผล 0.00 01/01/60-31/12/60
20/03/60 05/05/60 25/05/60 เงินปันผล 0.274 01/01/59-31/12/59
15/03/59 09/05/59 26/05/59 เงินปันผล 0.1560 01/01/58-31/12/58
06/03/58 07/05/58 26/05/58 เงินปันผล 0.0625 01/01/57-31/12/57
24/03/57 08/05/57 28/05/57 เงินปันผล 0.0568 01/07/56-31/12/56
27/08/56 12/09/56 25/09/56 เงินปันผล 0.11 01/01/56-30/06/56
12/03/56 03/05/56 23/05/56 เงินปันผล 0.1020 01/01/55-31/12/55
12/03/56 03/05/56 23/05/56 หุ้นปันผล 5.4466230936 : 1 01/01/55-31/12/55
12/03/56 26/03/56 11/04/56 เงินปันผล 1.00 01/01/55-30/09/55
22/08/55 05/09/55 20/09/55 เงินปันผล 1.45 01/01/55-30/06/55
13/02/55 ไม่จ่ายเงินปันผล 0.00 01/01/54-31/12/54
13/02/55 24/02/55 09/03/55 เงินปันผล 0.64 01/07/54-30/09/54
14/09/54 03/10/54 13/10/54 เงินปันผล 1.67 01/01/54-30/06/54
04/03/54 26/04/54 12/05/54 เงินปันผล 0.89 01/10/53-31/12/53
09/12/53 20/12/53 30/12/53 เงินปันผล 1.50 01/04/53-30/09/53
16/06/53 05/07/53 15/07/53 เงินปันผล 0.86 01/01/53-31/03/53
17/02/53 27/04/53 13/05/53 เงินปันผล 0.70 01/10/52-31/12/52
11/11/52 24/11/52 09/12/52 เงินปันผล 0.70 01/01/52-30/09/52
10/07/52 21/07/52 30/07/52 เงินปันผล 0.84 01/07/51-31/12/51
22/04/52 ไม่จ่ายเงินปันผล 0.00
21/08/51 02/09/51 19/09/51 เงินปันผล 0.25 01/01/51-30/06/51
25/02/51 08/04/51 02/05/51 เงินปันผล 1.50 01/01/50-31/12/50