ดาวน์โหลด

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท : บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) (GL)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 63 ซอย 1 ถนนเทศบาลนิมิตรใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ
ทะเบียนเลขที่ : 0107537000327 (เดิมเลขที่บมจ.279)
โทรศัพท์ : +662 (0) 2580-7555
โทรสาร : +662 (0) 2954-2902-3
Home Page : www.grouplease.co.th / www.grouplease.international
E-mail : glpcl@grouplease.co.th และ ir@grouplease.co.th
ทุนจดทะเบียน : 922,545,040.00 บาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญจำนวน 1,845,090,080 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
หุ้นที่ออกและชำระแล้ว : 762,769,079 บาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญจำนวน 1,525,538,158 หุ้น(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562)