งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559 2558 2557 2559 2558 2557
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร
อัตราดอกเบี้ยรับ (%) 21.75 27.84 31.55 31.31 31.68 31.04
อัตราดอกเบี้ยจ่าย (%) 4.97 7.09 6.48 5.03 7.02 6.50
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (%) 16.78 20.75 25.07 26.29 24.66 24.54
อัตรากำไรสุทธิ (%) 36.37 23.42 6.32 26.71 19.01 9.09
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 13.29 11.55 4.93 6.65 7.07 6.12
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 7.58 6.46 1.84 3.74 3.95 2.30
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.21 0.28 0.29 0.14 0.21 0.25
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.04 0.42 1.89 1.14 0.41 1.86
อัตราส่วนเงินให้กู้ต่อเงินกู้ (เท่า) 1.80 2.00 1.37 0.73 1.15 1.16
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) n/a 39.67 56.63 n/a 67.97 45.68
อัตราส่วนคุณภาพสินทรัพย์
อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม (%) 2.55 3.92 8.42 4.71 6.96 8.71
อัตราส่วนหนี้สูญต่อสินเชื่อรวม (%) 3.84 5.94 6.86 8.31 11.13 8.02
อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อที่หยุดรับรู้รายได้ต่อสินเชื่อรวม (%) 2.06 3.83 8.69 5.05 7.41 9.13