งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
  2560 2559 2558 2560 2559 2558
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร
อัตราดอกเบี้ยรับ (%) 30.57 26.46 23.45 31.20 31.31 31.68
อัตราดอกเบี้ยจ่าย (%) 5.43 5.09 7.09 5.42 5.03 7.02
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (%) 25.14 21.37 16.36 25.78 26.28 24.66
อัตรากำไรสุทธิ (%) *(57.76) 36.37 23.42 *(74.43) 26.71 19.01
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) *(26.02) 13.29 11.55 *(26.41) 6.65 7.07
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) *(11.52) 7.58 6.46 *(11.39) 3.74 3.95
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.20 0.21 0.28 0.15 0.14 0.21
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.51 1.04 0.42 1.57 1.14 0.41
อัตราส่วนเงินให้กู้ต่อเงินกู้ (เท่า) 1.08 1.80 2.38 1.19 1.62 1.86
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) N/A 39.06 39.67 N/A 86.13 67.97
อัตราส่วนคุณภาพสินทรัพย์
อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม (%) 22.79 2.55 3.92 4.62 4.71 6.96
อัตราส่วนหนี้สูญต่อสินเชื่อรวม (%) 3.26 3.84 5.94 4.30 8.31 11.13
อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อที่หยุดรับรู้รายได้ต่อสินเชื่อรวม (%) 2.45 2.06 3.83 4.78 5.05 7.41