งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
  2562 2561 2560
(ปรับปรุงใหม่)
2562 2561 2560
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)
อัตราดอกเบี้ยรับ (%) 32.59 34.57 29.15 31.75 34.81 31.20
อัตราดอกเบี้ยจ่าย (%) 5.18 4.93 5.48 5.10 4.89 5.42
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (%) 27.41 29.54 23.72 26.65 29.93 25.78
อัตรากำไรสุทธิ (%) (0.86) 10.15 (53.96) 13.50 12.23 (74.43)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) (0.39) 5.15 (23.34) 4.60 4.37 (26.41)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน(Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) (0.16) 2.00 (10.23) 1.97 1.72 (11.39)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.18 0.20 0.19 0.15 0.14 0.15
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.27 1.53 1.51 1.16 1.52 1.57
อัตราส่วนเงินให้กู้ต่อเงินกู้ (เท่า) 0.95 0.90 1.07 1.30 1.13 1.19
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) N/A N/A N/A N/A N/A N/A
อัตราส่วนคุณภาพสินทรัพย์ (Asset Quality Ratio)
อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม (%) 23.56 21.71 19.91 9.43 7.57 4.62
อัตราส่วนหนี้สูญต่อสินเชื่อรวม (%) 5.30 3.93 3.39 7.64 4.83 4.30
อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อที่หยุดรับรู้รายได้ต่อสินเชื่อรวม (%) 4.99 3.81 2.55 9.29 6.75 4.78